Kapcsolat EN

Adatkezelési szabályzat

Belső adatkezelési szabályok
MAG-LOG Transport Kft.

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások

II. FEJEZET - A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó igénybevétele esetén
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése

III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
12. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
13. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
14. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
15. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
16. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés
17. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
18. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
19. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
20. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
21. GPS navigációs, nyomkövető rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
22. A munkavállaló rézére biztosított elektronikus tárhelyek.
23. A munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
24. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
25. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
26. Tagok, tulajdonosok, részvényesek, testületi tagok adatainak kezelése

V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
27. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
28. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
29. Kifizetői adatkezelés
30. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

VI. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
31. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
32. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
33. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

VII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
34. Adatbiztonsági intézkedések

VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
35. Az adatvédelmi incidens fogalma
36. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
37. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
38. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció

X. FEJEZET - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
39. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai

XI. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
40. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek

XII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. Intézkedések a szabályzat megismertetése
42. MELLÉKLETEK
1. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)

43. FÜGGELÉKEK:
■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről
■ Függelék a munkahelyi és bolti kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről
■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól
■ Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. E Szabályzat célja
Jelen Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság, mint adatkezelő adatkezelési tevékenysége megfeleljen az EU 2016/679 Rendelet továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
2. A Szabályzat hatálya
1. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.
2. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. 3. Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
3. Fogalommeghatározások
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. FEJEZET - A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
4.1. Minden munkavállaló a munkaköri feladata körében szerződéskötés, megrendelés felvétele, ajánlat tétele és fogadása, üzleti tárgyalás, ügyféllel való kapcsolatfelvétel, új ügyféligény teljesítése során köteles utólagosan is igazolhatóam megvizsgálni a következő kérdéseket (adatkezelési teszt):
■ A munkaköri feladat teljesítése során felmerül-e személyes adatok kezelésének szükségessége?
■ Kik az érintettek?
■ Milyen érintetti kategóriával kell számolni?
■ Milyen személyes adatok gyűjtése szükséges feltétlenül?
■ Mi az adatkezelés célja, jogalapja?
■ Felmerülnek-e további adatkezelési célok?
■ Hogyan kell igazolni a jogalapot?
■ Ki az adatkezelő? A Társaság, vagy más szervezet?
■ Van-e adatfeldolgozó? Ki az adatfeldolgozó? Ő megfelel-e a rendeleti követelményeknek?
■ Hogyan kell biztosítani az érintettek tájékoztatását és joggyakorlását?
■ Milyen technikai és szervezési intézkedéseket kell tenni az adatbiztonság érdekében?
■ Felmerül-e adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének szükségessége?
4.2. E teszt során jelen adatkezelési szabályzat szerint kell eljárni, meg kell teremteni az adatkezelés jogalapját, és az ügyfelet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, további tényeiről, és az érintett jogairól.
4.3. Új – addig nem végzett - adatkezelési cél felmerülése esetén az előbbi pont szerinti eljárás mellett azt jelezni kell a munkáltató vezetőjének az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásába való felvétel végett.
4.4. Az adatkezelés során a munkavállaló köteles betartani az Adatvédelmi és az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata
5.1. Az adatkezelési teszt során először azt kell vizsgálni, vagy a Társaság adatkezelése alapozható-e szerződés teljesítése, vagy jogos érdek, vagy jogi kötelezettség teljesítése jogcímre. Ezek hiányában az érintett hozzájárulása jogcímet kell alkalmazni, és ennek megfelelően kell eljárni.
5.2. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
5.3. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
6.1. A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintettre vonatkozó adatkezeléshez – ha az hozzájáruláson alapul - a Társaság munkavállalója a törvényes képviselő belegyezését köteles beszerezni, és valamennyi jogcímű adatkezelés esetén a törvényes képviselő részére kell a tájékoztatásokat megadnia.
7. Eljárás adatfeldolgozó igénybevétele esetén
7.1. Ha egy vállalkozás, szervezet a Társaság nevében (megbízása alapján) kezel személyes adatot, a Rendelet alapján a Társaság adatfeldolgozójának minősül.
7.2. A munkavállaló köteles az adatfeldolgozótól megkövetelni a Rendeletben előírt garanciák teljesítését: 1. írásban vállaljon garanciát arra, hogy adatkezelés megfelel a Rendelet előírásainak, 2. Ő maga és munkavállaló az általuk megismert személyes adatok kezelése körében titoktartási nyilatkozatot vállaljanak, és 3. alvállalkozót csak a Társaság engedélyével vehetnek igénybe, akinek meg kell felelnie az 1-2. pont rendelkezéseinek.
8. Eljárás adatfeldolgozóként
8.1. Ha a Társaság kezel más nevében (megbízása alapján) személyes adatokat – azaz ő maga minősül adatfeldolgozónak, a Társaság munkavállalója munkakörében köteles biztosítani, hogy a Társaság megfeleljen az adatfeldolgozóra előírt rendeleti követelményeknek.
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
9.1. A Társaság adatkezelési tájékoztatóját az Adatvédelmi szabályzat IV. része tartalmazza.
9.2. Az érintettek egyes kategóriáit – például munkavállalók, szerződő partnerek stb. - az adatfelvételkor közvetlenül is tájékoztatni kell az adatkezelésre vonatkozó tényekről és információkról, és az érintett jogairól.
9.3. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
10.1. A munkavállaló kötelezettsége minden egyes adatkezelés vonatkozásában az adatbiztonsági intézkedések betartása, az észlelt hiányosságok jelzése a munkáltató vezetőjének.
11. Adatkezelési incidensek jelentése
11.1. A munkavállaló köteles jelenteni a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidens, vagy arra utaló információk jutottak a tudomására.

30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
31. jelenléti íven, bérjegyzéken, szabadság-nyilvántartáson rögzített adatokat,
32. ilyen rendszerek alkalmazása esetén a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
33. alkalmi munkavállalók nyilvántartásával, bejelentésével kapcsolatos adatokat.
34. Ruha, illetve cipőmérete, munkaruha biztosításához.
35. Családi állapota, gyermekei száma és nevei.

12.3. Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
12.4. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
12.5. A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.
12.6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
12.7. A munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogairól szóló kötelező tájékoztatást – amelyet részére a munkaszerződés megkötésekor kell átadni – jelen Adatkezelési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
12.8. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek.
13. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
13.1. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. Az alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatót jelen Adatkezelési szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
13.2. A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.
13.3. Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
13.4. A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
13.5. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
13.6. A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása , munkakör betöltése.
13.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
13.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
13.9. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek.
14. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
14.1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
14.2. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
14.3. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./).
14.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
14.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
14.5. A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
14.6. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek.
15. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés.
15.1. Az adatkezelés célja: munkavédelem, jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. (Mvt.) 64.§/3/ bekezdése alapján. Az adatkezelés kiterjed a magyarországi székhelyű munkáltató munkavállalóját külföldi kiküldetés (külszolgálat) során éri munkabalesetének nyilvántartására is az Mvt. 69.§-a és a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 1.§/2/.-e alapján.
15.2. A kezelt adatkör: név (ideértve a születési nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma), születési hely és időpont, nem, állampolgárság, lakóhely (lakcím).
15.3. Címzettek: munkáltató vezetője, munkavédelmi feladatokat ellátó munkavállaló, foglalkozásegészségügyi orvos.
15.4. Adatok tárolási ideje: 3 év. (Mvt. 67.§)
16. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés
16.1. Az adatkezelés célja: munkavédelem, jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. (Mvt.) 64.§/4/ bekezdése és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4. 5. melléklete alapján.
16.2. A kezelt adatok: a sérült (munkavállaló) Neve, TAJ száma, Születési neve, Anyja neve, Születési helye, Születési ideje, Neme, Állampolgársága, Lakcíme, Telefonszáma, Foglalkozása (FEOR), Foglalkoztatási jogviszonya:
16.3. Címzettek: munkáltató vezetője, munkavédelmi feladatokat ellátó munkavállaló, foglalkozásegészségügyi orvos, tanúk.
16.4. Adatok tárolási ideje: 3 év. (Mvt. 67.§)
17. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
17.1. Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
17.2. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
17.3. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az ellenőrzéssel együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
17.4. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni. Elsődlegesen a cím és tárgyadatokból kell megállapítani, hogy a tartalom a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú tartalmakat a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhat.
17.5. Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az eszközt személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az eszköz szabályzattal, munkáltatói utasítással ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
17.6. A munkavállaló az eszköz ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban a munkáltató adatkezelési szabályzatának az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
18. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
18.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az Adatkezelő – e pont alkalmazásában munkáltató - a munkavállaló részére biztosított e-mail fiók ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést végez. Ebben az esetben ezt fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában is.
18.2. Ha a munkáltató e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
18.3. A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.
18.4. A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – hetente - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az adatkezelés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése. Az ellenőrzés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az adatokba betekinthet a munkáltató vezetője, az ellenőrzést végző, illetve abban közreműködő munkavállaló, megbízott. Az adattárolás időtartama az ellenőrzést követő 3 év.
18.5. Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
18.6. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
18.7. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
18.8. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
18.9. Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
18.10. Az ellenőrzésre, adatkezelésre, az érintett munkavállaló jogaira jelen Adatkezelési szabályzatnak a munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az érintett jogai vonatkozásában Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
19.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az Adatkezelő – e pont alkalmazásában munkáltató - a munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést végez. Ebben az esetben ezt fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában is.
19.2. A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
19.3. A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a munkáltató, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
19.4. Az adatkezelés célja az internethasználatra vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése. Az ellenőrzés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az adatokba betekinthet a munkáltató vezetője, az ellenőrzést végző, illetve abban közreműködő munkavállaló, megbízott. Az adattárolás időtartama az ellenőrzést követő 3 év.
19.5. Az ellenőrzésre, adatkezelésre, az érintett munkavállaló jogaira jelen Adatkezelési szabályzatnak a munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az érintett jogai vonatkozásában Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés.
20.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az Adatkezelő – e pont alkalmazásában munkáltató - a munkavállaló részére biztosított telefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést végez. Ebben az esetben ezt fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában is.
20.2. A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát.
20.3. A munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében kommunikáljanak az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel. Semmilyen magáncélú adatot nem tárolhat a munkavállaló ezen készüléken.
20.4. A munkáltató jogosult a mobiltelefon használatát és teljes tartalmát rendszeresen ellenőrizni. Az ellenőrzés célja a telefonhasználatra vonatkozó munkáltatói rendelkezések betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése. Az ellenőrzés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az adatokba betekinthet a munkáltató vezetője, az ellenőrzést végző, illetve abban közreműködő munkavállaló, megbízott. Az adattárolás időtartama az ellenőrzést követő 3 év.
20.5. Az ellenőrzésre, adatkezelésre, az érintett munkavállaló jogaira jelen Adatkezelési szabályzatnak a munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az érintett jogai vonatkozásában Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. GPS navigációs, nyomkövető rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
21.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az Adatkezelő – e pont alkalmazásában munkáltató - a munkavállalót érintően GPS navigációs és nyomkövető rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelést végez. Ezesteben ezt az adatkezelést fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.
21.2. A GPS, nyomkövető rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke, célja munkaszervezés, logisztika, a munkáltató üzleti érdekeinek védelme. Az adatokba betekinthet a munkáltató vezetője, az ellenőrzést végző, illetve abban közreműködő munkavállaló, megbízott. Az adattárolás időtartama az ellenőrzést követő 3 hónap.
21.3. A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, tartózkodási hely, gépjárműhasználat ideje.
21.4. Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet. A gépjármű földrajzi helyzete munkaidőn kívüli lekérdezése, kizárólag a gépjármű biztonsága, a vagyon megóvás érdekében kerülhet ellenőrzésre.
21.5. Az ellenőrzésre, adatkezelésre, az érintett munkavállaló jogaira jelen Adatkezelési szabályzatnak a munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az érintett jogai vonatkozásában Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. A munkavállaló rézére biztosított elektronikus tárhelyek
22.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az Adatkezelő – e pont alkalmazásában munkáltató - a munkavállaló részére biztosított elektronikus (digitális) tárhely fiók (pl: Google Drive; Microsoft OneDrive…) ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést végez. Ebben az esetben ezt fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában is.
22.2. A munkáltató tárhely fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére. Ezen tárhelyeket a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai ellátása céljára használhatja azért, hogy itt tárolja a munkája során keletkezett és használt dokumentumokat, annak érdekében, hogy ezzel növelje a hatékonyabb munkavégzést. Semmilyen magáncélú adatot nem tárolhat a munkavállaló ezen fiókokban.
22.3. A munkáltató jogosult a tárhely fiókok teljes tartalmát és használatát rendszeresen – hetente - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az adatkezelés célja a tárhely fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése. Az ellenőrzés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az adatokba betekinthet a munkáltató vezetője, az ellenőrzést végző, illetve abban közreműködő munkavállaló, megbízott. Az adattárolás időtartama az ellenőrzést követő 3 év.
22.4. Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
22.5. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
22.6. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az elektronikus tárhely fiókok ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
22.7. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen a tárhelyen mentett dokumentumok címéből kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú dokumentumokat a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
22.8. Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló a tárhely fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. A tárhely fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
22.9. Az ellenőrzésre, adatkezelésre, az érintett munkavállaló jogaira jelen Adatkezelési szabályzatnak a munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az érintett jogai vonatkozásában Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni.
23. A munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés.
23.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az Adatkezelő – e pont alkalmazásában munkáltató – a munkahelyi ki és beléptetéssel kapcsolatos adatkezelést végez. Ezesteben ezt az adatkezelést fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.
23.2. Beléptető rendszer (nem elektronikus) működtetése esetén tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.
23.3. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.
23.4. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.
23.5. A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
23.6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.
23.7. A személyes adatok kezelésének időtartama: 3 hónap.
23.8. Az ellenőrzésre, adatkezelésre, az érintett munkavállaló jogaira jelen Adatkezelési szabályzatnak a munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az érintett jogai vonatkozásában Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. FEJEZET SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 24. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 24.1. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény, szerződéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év. 24.2. A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év. 24.3. A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 8 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen. 24.4. A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró - természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 8 év. 24.5. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 24.6. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, logisztikai szolgáltatónak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának. 24.7. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is. 24.8. A Társaság által kötendő szerződésekben alkalmazandó adatkezelési kikötéseket és tájékoztatásokat jelen Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A Társaság munkavállalójának feladata és kötelezettsége, hogy ezen adatkezelési kikötések a szerződés szövegébe belefoglalásra kerüljenek. 24.9. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. 25. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés 25.1. A Társaság az értékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységéhez kapcsolódóan egyes külön szolgáltatásokat nyújthat a megrendelő, vevő részére. Az ebben a körben a kezelhető adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, további adatok szerződés, nyilatkozat szerint. Ezen adatkezelést végzése esetén fel kell venni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásába. 25.2. Az adatkezelés célja az igényelt szolgáltatás teljesítése az érintett részére. 25.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a 4. számú mellékletnek megfelelő tartalmú adatlapon kell kérni. 25.4. A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 25.5. Az adatok tárolásának időtartama a kapcsolódó szerződés megszűnését követő 8 év. 25.6. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. 26. Tagok, tulajdonosok, részvényesek, testületi tagok adatainak kezelése 26.1. Alapítók, tagok, részvényesek, tulajdonosok, ügyvezetők, igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók adatai vonatkozásában az adatkezelés célja társaság alapítása, működése, a tulajdonosi jogok gyakorlása. Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR (Rendelet) alapján szerződés teljesítése. Ide tartozik a jegyzőkönyvhitelesítők – akik a tagok, részvényesek közül kerülnek ki - adatainak kezelése is.. 26.2. Az elfogadó nyilatkozathoz kötött tisztségek esetén az elfogadó nyilatkozatot ki kell egészíteni az adatkezelési tájékoztatással. 26.3. A cégjegyzékben feltüntetett adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja már jogi kötelezettség teljesítése – a 2006. évi V. törvény 25. § és 27.§-a alapján. 26.4. A Kft. tagokról tagjegyzéket (Ptk. 3:197.§) részvényesekről részvénykönyvet kell vezetni (Ptk. 3:245.§-248.§). Ezen adatkezelések jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. 26.5. A jegyzőkönyvvezetők – ha nem tagról – van szól, akkor jellemzően munkaköri feladatként látják el a jegyzőkönyvvezetést. Így az ahhoz kapcsolódóan őket érintő adatkezelés nem különül el a munkaviszonyból eredő adatkezeléstől, a jogcíme szerződés (munkaszerződés.). 26.6. Címzettek: ügyvezetők, tulajdonosok, tagok, a társaság adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállalói. 26.7. Az adattárolás időtartama: a jogállás megszűnéséig. 26.8. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. V. FEJEZET JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 27. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 27.1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. 27.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 27.3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 27.4. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 27.5. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. 28. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés: 28.1. Az adatkezelő jogi kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, költségtérítés, bizonylatolás, adóalapok megállapítása, üzemanyagmegtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali, üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait (gépkocsivezető neve, a gépjármű típusa, rendszáma, utazás időpontja, célja,. megtett útvonal, felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995:CXVII. tv. (Szja tv.) 27.§/2/, 3. Melléklet 6. és 5. Melléklet 7. pont. 28.2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 28.3. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 28.4. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. 29. Kifizetői adatkezelés 29.1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 29.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 29.3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 29.4. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. 30. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 30.1. A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig. 30.2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, iratkezelést, irattározást végző munkavállalója, a közlevéltár munkatársa. VI. FEJEZET AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 31. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 31.1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a jelen Szabályzat 4. számú Melléklete szerinti adatkérő lapot kell alkalmazni. 31.2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 31.3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 31.4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl., értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 31.5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 31.6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 31.7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 31.8. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. 32. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 32.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Társaság, mint adatkezelő direkt marketing tevékenységet és ahhoz kapcsolódó adatkezelést végez. Ezesteben ezt az adatkezelést fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában. 32.2. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 32.3. A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító. 32.4. A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre. 32.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 32.6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói. 32.7. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 32.8. A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra az Adatkezelési szabályzat 4. melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható. 32.9. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek. 33. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 33.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Társaság, mint adatkezelő ha a Társaság az ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelést végez. Ezesetben az adatkezelést fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában. 33.2. Ajándéksorolás (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervezése esetén a Társaság hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás az Adatkezelési Szabályzat 4. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető. 33.3. A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 33.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói. 33.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából. 34. Az érintett hozzájárulásával Marketing, PR céllal készített képek, videofelvételek és hangfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés 34.1. Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Társaság, mint adatkezelő fényképet, videófelvételt, vagy hangfelvételt készít például egy saját rendezvén során a résztvevőkről, egyéb érintettekről, a munkavállalóiról és ehhez kapcsolódóan adatkezelést végez. 34.2. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult. 34.3. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg. 34.4. Az adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben készített fényképfelvételek készítése és felhasználása. 34.5. Az adatkezelés jogalapja: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelés. 34.6. Érintettek köre: saját rendezvények résztvevői, és a munkáltató munkavállalói. 34.7. A kezelt adatok címzettje: marketing és PR feladatokat ellátó személyek. 34.8. Kezelt adatok: az érintett hang- és képmása, a fényképfelvétellel megszerezhető egyéb adatok. VII. FEJEZET ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 35. Adatbiztonsági intézkedések 35.1. A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek. 35.2. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 35.3. A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre az 5. számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 35.4. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 35.5. A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez nem csatlakoztathatják saját számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket, továbbá nem nyithatnak meg, nem küldhetnek adatot, dokumentumot semmilyen felhő alapú szoftverbe, felhő alapú tárhelyszolgáltatásba. 35.6. A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A programnak biztosítania kell, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 35.7. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja: ■ a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; ■ automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; ■ annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; ■ annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; ■ a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és ■ azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 35.8. A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. 35.9. A Társaság által kezelt személyes adatok interneten történő megosztása tilos! 35.10. A munkahelyen és a Társaság eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, és hasonló szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos! 35.11. Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos! 35.12. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani. 35.13. Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. VIII. FEJEZET ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 36. Az adatvédelmi incidens fogalma 36.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) 36.2. A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése. 37. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása 37.1. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezetőjének feladata. 37.2. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. 37.3. Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét. 37.4. A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. 37.5. Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. 37.6. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani: ■ az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, ■ az incidens leírását, körülményeit, hatásait, ■az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, ■ a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, ■ az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, ■ a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. ■ szükség esetén rendőrségi feljelentést tenni. 37.7. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 38. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 38.1. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: ■ az érintett személyes adatok körét, ■ az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, ■ az adatvédelmi incidens időpontját, ■ az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, ■ az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, ■ az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 38.2. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 38.3. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartásának mintáját az Adatvédelmi szabályzat III.. része tartalmazza. IX. FEJEZET ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 39. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 39.1. Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. 39.2. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. 39.3. Az adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció részletes szabályaira a rendelet 35-36. cikkei és az Infotv. rendelkezései irányadók. X. FEJEZET ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 40. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai 40.1. A Társaság adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki a Rendelet 37. cikkében meghatározott esetekben. Erre figyelemmel jelenleg a Társaság nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 40.2. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése az ügyvezető hatáskörébe tartozik. 40.3. Kijelölése esetén az adatvédelmi tisztviselő feladatai ■ tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; ■ ellenőrzi a Rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; ■ kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését; ■ együttműködik a felügyeleti hatósággal; és ■ az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve az előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. XI. FEJEZET EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 41. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek 41.1. Az egyes adatkezelések belső szabályozását e Szabályzat alábbi Függelékei tartalmazzák – amelyet az Adatkezelőnek akkor kell alkalmaznia, ha a Függelék szerinti tevékenységet ténylegesen végzi. 41.2. Ezen Adatkezelési szabályzat Függelékei: ■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről ■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól ■ Függelék a munkahelyi és bolti kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről ■ Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről. 41.3. A Társaság honlapján történő adatkezelések tájékoztatási követelményeit az Adatvédelmi Szabályzat IV. Része – Adatkezelési tájékoztató – tartalmazza. XII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 42. Intézkedések a szabályzat megismertetése E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája jelen szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 42. MELLÉKLETEK 1. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum) 2. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum) 3. melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum) 4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum) 43. FÜGGELÉKEK: ■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről ■ Függelék a munkahelyi és bolti kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről ■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól ■ Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről Maglód, 2024.01.02. Barabás Botond Mag-Log Transport Kft.